Svatý Prokop a jeho klášter na Sázavě: Centrum duchovního života v Čechách

Svatý Prokop a jeho klášter na Sázavě: Centrum duchovního života v Čechách

Foto: homeworks255 / Depositphotos

Publikováno:
4 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

Exorcismus je modlitba církve. Osoba, zvíře nebo předmět má být chráněna pomocí modlitby ve jménu Ježíše Krista proti vlivu zlého ducha. Dále jde o vymanění se z jeho útisku.

Již během křtu se provádí jednoduchý exorcismus. Slavný exorcismus se provádí podle schválených liturgických knih a je zaměřený na vymítání zlých duchů nebo vymanění z ďábelského vlivu. Toto je možné skrze duchovní pravomoc, kterou Ježíš Kristus předal své církvi.

Svatý Prokop jako exorcista

Exorcista je buď sám biskup, nebo kněz, který je zmocněn k této službě zvláštním a výslovným dovolením. Aby mohl nějaký kněz být pověřen službou exorcisty, musí být zbožný, moudrý, vést život bez vady a prokázat mnoho vědomostí.

Boj s drakem

Na nebi odehrál souboj s drakem. Michael a jeho andělé se utkali s drakem. Všichni bojovali, ale nezvítězili. Nebylo již pro ně místa v nebi. Veliký drak, had, zvaný ďábel a Satan, který byl svůdcem celého světa, byl svržen.

Temná inteligence, ztělesněné ryzí zlo

Fakt, že každý člověk má nějakou osobní zkušenost se zlem vedlo ve starobylých kulturách k tušení existence jakési temné inteligence.

Duchovní ochránci

Stejně tak lidé ve starobylých kulturách tušili, že existují duchovní ochránci, kteří s tímto zlem bojují. Mezi tyto ochránce můžeme zařadit archanděla Michaela a stejně tak světce svatého Prokopa sázavského.

Reklama

Svatý Prokop sázavský

Vysvěcení na kněze svatého Prokopa sázavského proběhlo na Vyšehradě. Za jeho života mohli kněží uzavírat sňatky. Poté, co Prokop ovdověl, rozhodl se pro život mnicha plný odříkání. Nejprve působil v Břevnovském klášteře a pak žil jako poustevník uprostřed přírody. Uchýlil se poblíž řeky Sázavy v lesích.

Mnich na Sázavě

Svatý Prokop působil jako mnich na Sázavě. Na toto místo přicházejí další mniši a vzniká slovanský klášter a svatý Prokop se stává jeho opatem.

Svatý Prokop jako exorcista

Svatý Prokop je vymítačem ďábla a zlých duchů. Zlo bezesporu existuje. Satan nebo Belzebub či ještě jiné názvy existují pro vládce temnoty. Ďábel, Diabolos, pochází od slova diabollein, což má význam rozdělovat. Zlo – co to je zlo a kdo je tedy zlý?

Nositel zla

V biblickém podání je hlavním nositelem zla ďábel a další démonské bytosti. Původně to byli andělé, kteří se záměrně oddělili od existujícího dobra. Nositelem zla je i člověk, pokud se rozhodne pro zlé jednání.

Úkony exorcismu svatého Prokopa

Je to modlitba spojená s předepsanými úkony, jako je například žehnání svěcenou vodou nebo křížem. Cílem je očistit místo nebo člověka nebo předmět, který je ovládán zlými silami.

Středověké legendy

V legendách vidíte spojení exorcismu a poustevnictví poměrně často. Osamělý způsob života plný odříkání a intenzivní modlitby poustevníků souvisely s tím, že u poustevníků mohly být vyvolávány mystické stavy.

Svatý Ivan

Tento poustevník a exorcista žil na Berounsku a podle legendy krotil démony, kteří se mu zjevovali jako zvířecí obludy.

Evangelium

Příklady exorcismu naleznete na některých místech evangelia. Zlé duchy vyhání sám Ježíš Kristus.

Když jsou rituály exorcismu úspěšné, osobám se uleví a nastává uklidnění. Osoby mají pocit duševní svobody.

Existence zla a existence dobrého Boha

Někteří lidé se domnívají že zlo jako takové, respektive existence zla a existence dobrého Boha není v souladu. Proč Bůh, který je dobrý může dopustit existenci a působení zla?

Vysvětlení

Stvoření není tak dokonalé jako Stvořitel a je možné, že zanikne, což můžete pozorovat u některých druhů zvířat nebo rostlin v přírodě.

V morální rovině u člověka je nutné zachovat možnost volby. Pokud by člověk neměl možnost se sám rozhodnout o svém jednání, nebyla by zachovaná lidská svoboda. Schopnost člověka svobodně se rozhodnout činí z člověka jedince, který se může dopouštět výlučně zlého mravního jednání. Možnost konat zlo je v člověku zakódovaná, stejně jako je zakódovaná v člověku možnost volby.

Reklama
Zdroje článku:
Reklama