Slepé, hluché, mentálně retardované děti házeli rodiče do řeky, tělesně postižené byly zmrzačeny na výdělek

Slepé, hluché, mentálně retardované děti házeli rodiče do řeky, tělesně postižené byly zmrzačeny na výdělek

Foto: spatuletail / Shutterstock

Publikováno:
4 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

Zejména Řekové a Římané o sobě měli velmi vysoké mínění a věřili, že jsou příkladem ideálního lidského typu. Díky svému přínosu v oblasti umění, filozofie, literatury a vědy se považovali za nadřazené všem ostatním rasám. Fyzickou odlišnost v podobě jiného etnika nebo postižení považovali za znak méněcennosti.

Lidé ve starověku se snažili vysvětlit svůj svět. Přírodní jevy, jako jsou bouře nebo střídání ročních období, připisovali bohům nebo zásahům z vyšších míst. Thor ovládal oblohu, Neptun moře. Racionálnější pohled však získali, když se snažili vysvětlit sami sebe. Velký filozof Sokrates (470-399 př. n. l.) se zabýval především etickými otázkami, například tím, co tvoří dobrý život.

Z roku 1552 před n. l. pochází první písemná zmínka o mentální retardaci, zapsaná v obskurním dokumentu zvaném terapeutický Erbesův papyrus ze staroegyptských Théb. Na rozdíl od dnešní doby neměli starověcí historikové žádné záznamy o životě osob s postižením, popisuje web Rady guvernéra pro vývojová postižení amerického státu Minesota. 

Zdravotní postižení – racionální vysvětlení

O zdravotním postižení existuje jen málo zmínek a starověcí lidé se nikde v písemných pramenech nezamýšleli nad tím, co by se dalo udělat pro to, aby byl život s postižením snesitelnější nebo přijatelnější. Řekové označovali lidi s intelektuálními nedostatky za idioty.

Kolem 4. století př. n. l. se objevila nová, racionální vysvětlení fyzického světa - včetně racionálního vysvětlení příčin postižení. Do té doby se o lidech, kteří měli záchvaty, říkalo, že se jich „dotkl prst boží", a považovali se za posvátné. Hippokrates (460-357 př. n. l.), tzv. otec medicíny, tuto představu zpochybnil tím, že vyslovil domněnku, že záchvaty jsou důsledkem fyzikálních příčin, nikoli božského zásahu.

Reklama

Epilepsie není boží trest

Pokud jde o příčinu epilepsie, Hippokrates napsal: „Podle mého názoru není o nic božštější nebo posvátnější než jakákoli jiná nemoc, ale má přirozenou příčinu a její domnělý božský původ je způsoben nezkušeností lidí a jejich údivem nad její zvláštní povahou." Hippokrates se domníval, že epilepsie má přirozenou příčinu. Pro Hippokrata byla péče o tělo spíše v rukou člověka než bohů.

Aristoteles byl nekompromisní

Aristoteles (384-322 př. n. l.), jeden z největších filozofů, napsal více než 400 knih o všech oborech včetně logiky, etiky, politiky, metafyziky, biologie, fyziky, psychologie, poezie a rétoriky. Aristoteles se zabýval také pohybem, analyzoval degeneraci svalů a vadný vývoj člověka.

Aristoteles věřil, stejně jako většina ostatních ve starověkém Řecku, že muž je nejvýše vyvinutou bytostí a že žena je o obrovský vývojový stupeň níže a představuje „první krok na cestě k deformaci". Aristoteles také doporučoval, aby byl přijat zákon, „který by zabránil výchově deformovaných dětí". Ve své Politice Aristoteles napsal: „Pokud jde o vystavování a výchovu dětí, nechť je vydán zákon, že žádné deformované dítě nesmí žít."

Postižené děti musely být "zlikvidovány"

Ačkoli je antika známá svým přínosem do filozofie, literatury a medicíny, pro jedince s postižením to nebyla nejlepší doba. V Římě se s postiženými dětmi zacházelo jako s objekty opovržení. Děti, které byly slepé, hluché nebo mentálně retardované, byly veřejně pronásledovány a jejich rodiče je údajně házeli do řeky Tibery. Některé děti narozené s postižením byly zmrzačeny, aby se zvýšila jejich hodnota jako žebráků. Jiné děti, které se narodily s postižením, byly ponechány v lese, aby zemřely, a jejich nohy byly svázány k sobě, aby odradily každého kolemjdoucího od jejich adopce. Ve vojenském městě Spartě bylo opuštění „deformovaných a nemocných" dětí zákonným požadavkem.

Předmětem humoru

V Římě nebylo neobvyklé, že si bohatí lidé pro své pobavení nechávali osobu s tělesným nebo duševním postižením, které se říkalo „blázen". Později si královské dvory běžně vydržovaly tyto „blázny" nebo „dvorní šašky" jako hračky.

Reklama
Zdroje článku:
Reklama