Bájná árijská rasa je stará tisíce let. Až v průběhu 20. století byl její půvab a čistota zneužity nacisty

Bájná árijská rasa je stará tisíce let. Až v průběhu 20. století byl její půvab a čistota zneužity nacisty

Foto: Public domain (neznámý autor), Wikimedia commons

Publikováno:
4 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

Dnes se při zmínce árijské rasy často nevyhneme různým negativním poznámkám o nadřazenosti lidské rasy. Původní národ Árijců však měl s těmito charakteristikami jen pramálo společného.

Původ árijského národa

Nejstarší zmínky o Árjích či Árijcích pochází z doby kolem roku 1500 př. n. l. a našli bychom je na území dnešního Íránu, přičemž v průběhu let migrovali až do severní Indie. Původní význam slova „Aryan“ pro označení tohoto lidu navíc dal pravděpodobně název dnešnímu muslimského státu, odkud Árijci přišli do Indie.

Invaze či přesídlení?

Před příchodem Árijců byla indická oblast na vrcholu svého civilizačního vývoje. Přibližně od roku 1800 př. n. l. však začala kultura opadat. Někteří historici pak tvrdí, že Árijci do oblasti přišli sice v míru, ale postupně vytlačili původní indické obyvatelstvo, které bylo úpadkem vývoje oslabeno. Jiné názory pak mír popírají a Árijce označují za prosté nájezdníky, kteří dobyli indický subkontinent a v důsledku toho způsobili kolaps civilizace v údolí Indu.

Ať tak či onak, Árjové žili na území Indie po dlouhá léta a postupně se jejich rasa stala jedním z archetypů dnešních jihoasijských národů.

Cesta k nacistické ideologii

Význam slova Árijec se v průběhu století postupně měnil. K první alteraci přispěl v roce 1771 francouzský ideolog Abraham-Hyacinthe Anquetil-Duperron, který evropské společnosti představil termín arioir, kterým označoval dávné indické obyvatelstvo. V polovině 19. století pak pojem „árijský“ užil spisovatel Arthur de Gobineau, který ve svém díle vysvětloval rozdělení ras. Gobineau pak skrze další autory nepřímo ovlivnil právě jednu z hlavních myšlenek nacismu.

Fotografie pořízená v Norském centru pro holocaust a menšinová studia
Fotografie pořízená v Norském centru pro holocaust a menšinová studia | Zdroj: Wolfmann / Creative commons, CC-BY-SA

Nadřazená rasa

Na počátku 20. století se myšlenka árijské rasy zapletla s pojmy vznešenosti a nadřazenosti. Nacisté tyto myšlenky přijali a zneužili, přičemž se snažili prosadit svou zvrácenou ideologii rasové čistoty. Pojem legitimity a nadřazenosti byl často spojován se stářím a starobylostí. Nacistickým Němcům se tak hodilo prohlásit se za potomky starobylé a vznešené árijské rasy.

Reklama

Podle nacistické ideologie byla árijská rasa považována za nejvyšší rasu v rasové hierarchii, která kdysi ovládala celou Eurasii. Tato pseudovědecká propaganda sloužila nacistům jako mocný nástroj k prosazování ideologie rasové nadřazenosti a k dosažení politických cílů, což nakonec vedlo ke zvěrstvům holocaustu.

Pověst Árijců zůstala navždy poškozena

Zneužití árijské rasy nacistickým režimem vyústilo v dědictví nenávisti, diskriminace a pronásledování, které dodnes ovlivňuje společnost. Abychom mohli čelit škodlivým mylným představám, které byly šířeny ve jménu označení „árijský", je nezbytné pochopit jeho skutečný význam a historické souvislosti. Poznání původu tohoto termínu a toho, jak byl v minulosti zneužíván, nám může pomoci posunout se směrem k inkluzivnější a spravedlivější společnosti, která respektuje rozmanitost a odmítá rasistické ideologie.

Důkazů, které by osvětlily skutečnou historii Árijského království, je zřetelný nedostatek. Starověké prameny, které se o Árijcích zmiňují, tak činí pouze okrajově a jejich přesnost nelze ověřit. Právě tyto skutečnosti pravděpodobně přispěly k tomu, že původ této kdysi ctnostné rasy se v průběhu toku dějin překroutil takovým způsobem, který dnes na poli rasové politiky nemá obdoby.

Reklama
Reklama