Láska není hlavní ani jedinou náplní života, předkládali lidem odborníci za socialismu. Doktor Plzák obzvlášť

Láska není hlavní ani jedinou náplní života, předkládali lidem odborníci za socialismu.  Doktor Plzák obzvlášť

Foto: RomanNerud / Depositphotos

Publikováno:
5 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

„V životě potřebujeme občas někdo více, někdo méně pocítit, že naše osoba má společenskou cenu, že ve své práci vytváříme hodnoty, případně že razíme cesty něčemu novému, pro společnost důležitému. Potřebujeme vidět výsledky a úspěchy vlastní práce, potřebujeme cítit, že jsme svému okolí a celé společnosti nějak potřební.“

„Potřebujeme se těšit na nové úspěchy jako na doklad své ceny. A část takového kladného pocitu z vlastní hodnoty a vlastní ceny prožíváme i v uspokojivých milostných vztazích,“ zahájila psychiatrička profesorka Jiřina Knoblochová kapitolu o potřebnosti lásky v životě socialistického člověka v tehdy populární publikaci z roku 1964 Láska, manželství a ty.

Ale někteří lidé požadovali od milostného vztahu příliš mnoho, chtěli to, co jim sebedokonalejší vztah nemohl dát, co jim mají přinášet ostatní životní složky, práce v povolání, práce pro širší společnost. Podle profesorky Knoblochové očekávali od milostného vztahu celoživotní náplň, životní cíl.

Svatební fotografie, ČSSR asi rok 1970.
Svatební fotografie, ČSSR asi rok 1970. | Zdroj: RomanNerud / Depositphotos

„V 50. letech minulého století, kdy se ješ­tě věři­lo v lep­ší zítř­ky, pra­co­va­li tře­ba sexu­o­lo­go­vé s pojmem lás­ka poměr­ně čas­to a běž­ně,“ říká socioložka a výzkumnice Kateřína Lišková, která napsala knihu Poli­ti­ka tou­hy s podti­tu­lem Sex a věda v komu­nis­tic­kém Čes­ko­slo­ven­sku. „Byla (láska) pro ně důle­ži­tá. Záro­veň se narov­na­la prá­va žen a mužů, ženy se moh­ly snad­ně­ji roz­vést, měly nárok na vlast­ní kari­é­ru a pří­jmy“.

Podle Liškové man­žel­ství, kte­ré se nově sta­lo rov­no­práv­ným svaz­kem ženy a muže, už nemu­se­lo, a pod­le exper­tů ani nemě­lo, stát na tom, že s někým žije­te, pro­to­že vás živí nebo pro­to­že být svo­bod­ná či roz­ve­de­ná žena je „cejch“. Najed­nou mohl být manželský svazek zalo­že­n na lás­ce. Už nebylo nutné bát se o exis­ten­ci, tu garan­toval stát. Stejně tak již nebylo nutné spo­jo­vat rodi­ny coby ekonomic­ké jed­not­ky pro­střed­nic­tvím domlu­ve­ných sňat­ků. Stát garan­toval vzdě­lá­ní a jis­to­tu zaměst­ná­ní. „To všech­no vedlo k tomu, že sňa­tek mohl být pou­ze a výhrad­ně aktem lás­ky,“ uvádí do kontextu doby socioložka Lišková.

Reklama

Přesto se vlivem atmosféry po zklamání v roce 1968 přestalo v odborných kruzích výraz láska téměř používat. „V 70. letech to slo­vo úpl­ně zmi­ze­lo. Dok­tor Plzák se lás­ce mezi man­že­li napros­to vysmí­vá jako něja­ké chi­mé­ře, o kte­rou nemá smy­sl usi­lo­vat. A dal­ší sexu­o­lo­go­vé v té době mlu­ví o ,cito­vém nesou­la­du man­že­lů´ či ,naru­še­ní svaz­ku v cito­vé oblas­ti´, čímž jed­nak pou­ka­zu­jí na absen­ci lás­ky v man­žel­stvích a záro­veň sami nejsou s to slo­vo ,lás­ka´ vyslovit," představuje realitu té doby Lišková.

A tedy - nedejbože – když někdo v té době od lásky očekával celoživotní náplň a životní cíl, zcela jistě musel být dříve nebo později ve své lásce zklamán. A snažil se to řešit různým způsobem.

„Obyčejně to bylo častým zamilováváním, stálým hledáním a častými změnami. Stále hledá dokonalejšího druha, který by mu splnil všechny jeho nereálné požadavky, a znovu a znovu je zklamán,“ uvádí Knoblochová. „Obyčejně se snaží vysvětlit si své nezdary vnějšími příčinami: že má smůlu, že ostatní lidé jsou nedokonalí, že je to jeho nešťastný osud, že nemůže potkat vyhovujícího druha. Často se zamilovává do více osob najednou, a ožení-li se či vdá-li se, zaplétá se do stálých trojúhelníků.“

Hlavní problém jejich nespokojenosti v lásce je však v tom, že od ní očekávají příliš mnoho.

Již v době sepsání knihy psychiatřičky Knoblochové, která v 70. letech emigrovala s rodinou do Kanady, se odborníci u žen tohoto druhu často setkávali s tím, že nebyly schopny prožívat dokonalé sexuální uspokojení. Buď je byly schopny prožívat pouze někdy, za mimořádných okolností, nebo vůbec ne.

„Mají často romantické představy o lásce, očekávají od svého druha stálé ujišťování o lásce, snaží se, aby jejich druh jim věnoval ustavičný zájem, žárlí na jeho práci, na jeho ostatní zájmy, nereálně se snaží získat pro sebe veškerý jeho zájem a veškerý volný čas. Často si potom stěžují na nepochopení svých partnerů, pronášejí pesimistické úvahy o možnosti lásky, naříkají na životní smůlu, osud,“ popsala nereálné snahy v lásce Jiřina Knoblochová.

Reklama
Zdroj článku:
Reklama