Desátá rána egyptská – Smrt prvorozených. Fatální dopad na egyptské rodiny

Desátá rána egyptská – Smrt prvorozených. Fatální dopad na egyptské rodiny

Foto: Public domain (neznámý autor), Wikimedia commons

Publikováno:
4 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

Během desáté rány byl Bohem zabit prvorozený syn z každého domu v Egyptě. Izraelité pak zůstali pohromy opět ušetřeni. Jak končí příběh o egyptských pohromách? Ustoupil faraon požadavkům Mojžíše a Árona, nebo zůstal zatvrzelý až do konce?

Desátým a posledním trestem Hospodina, uvaleným na Egypt, je vražda. Konkrétně šlo o zabití každého prvorozeného syna ze všech egyptských rodin, včetně té faraonovy. Proč Bůh sáhnul k tak drastickému trestu, a co následovalo?

Hebrejci byli ušetřeni díky beránčí krvi

Bezcitný faraon stále odmítal osvobodit izraelské otroky. Bůh tedy přivolal poslední pohromu, která byla tak strašná, že faraona nakonec dokázala přesvědčit. Osudné noci Bůh poslal anděla smrti, aby zabil prvorozené syny Egypťanů.

Stvořitel řekl Mojžíšovi, aby nařídil izraelským rodinám obětovat beránka a krví potřít dveře svých domů. Tímto způsobem anděl věděl, že má domy Hebrejců nechat být. Symbolika beránka zůstává pro křesťanskou i židovskou komunitu velmi důležitou.

Průběh desáté rány a její následky

„Tu noc projdu egyptskou zemí a všecko prvorozené v egyptské zemi pobiji, od lidí až po dobytek. Všechna egyptská božstva postihnu svými soudy. Já jsem Hospodin. Ten den vám bude dnem pamětním, budete jej slavit jako slavnost Hospodinovu. Budete jej slavit po všechna svá pokolení. To je provždy platné nařízení.“ (Exodus, kapitola 12, verše 12 a 14)

Jak již bylo u egyptských ran zvykem, co Stvořitel slíbil, to také splnil. Všichni prvorození synové Egypta tedy tu noc zemřeli. Faraon, zděšen nad krutostí Hospodina, propustil Hebrejce ze své moci, a ti tak mohli konečně opustit Egypt.

Vládce se nakonec utábořil na břehu Rákosového moře. Je zajímavé, že dodnes přesně nikdo neví, kde se toto moře nacházelo. Vychází se tedy z toho, že se pravděpodobně jednalo o Rudé moře. Nepřesnost mohla vzniknout v průběhu staletí během anglických překladů (Reed Sea/Red Sea). Toto moře však hrálo klíčovou roli v cestě Izraelitů z Egypta.

Reklama

Mojžíš a moře

Faraon nebyl zvyklý na porážku, a vyslal proto svá vojska, aby prchající Izraelity donutila k návratu do Egypta. Po sedmi dnech cesty se tak Mojžíšův lid dostal do kleští s Rákosovým mořem na jedné straně a egyptskou armádou na straně druhé. Bylo to právě zde, kde prorok provedl svůj slavný zázrak a s pomocí Hospodina nechal vody moře rozestoupit.

Hebrejci pak mohli úžinou bezpečně projít, přičemž jakmile byli všichni na druhé straně, Stvořitel moře opět zavřel a zaplavil tak faraonovo vojsko slanou vodou. Události tohoto dne jsou předmětem oslav svátku Pesach.

Desátá rána: smrt prvorozených včetně faraonova syna
Desátá rána: smrt prvorozených včetně faraonova syna | Zdroj: Public domain (neznámý autor), Wikimedia commons

Oslavy Pesachu mají dlouhodobou tradici

Židovský svátek Pesach je upomínkou událostí souvisejících s otroctvím Izraelitů v Egyptě a jejich cestou za svobodou. Jedná se o jeden z hlavních příběhů židovského národa, který formoval jejich historii a hodnoty. Slaví se napříč Židy po celém světě již více než 3400 let.

Rozbor deseti ran: proč Hospodin trestal egyptský lid?

Ve společnosti panuje přesvědčení, že původní prameny ke knize Exodus uváděly spíše osm ran namísto současných deseti. To by odpovídalo i původnímu počtu přikázání, kterých dříve bylo také pouze osm. Je tedy možné, že jelikož se třetí a čtvrtá pohroma obě týkají hmyzu a pátá a šestá nemocí, mohly být tyto dvojice původně spojeny.

Stvořitel chtěl těmito tresty zničit reputaci egyptských bohů, aby místnímu lidu ukázal, že on je jediný pravý Bůh. Postupně tak likvidoval sféry působení jednoho boha za druhým, a demonstroval tak svoji prakticky nekonečnou a ničím neomezenou moc.

Je zřejmé, že desátá a poslední katastrofa je bezpochyby tou nejdůležitější a zlomovou. Hospodin tak dosáhl svého. Jeho lid byl konečně svobodný a mohl se tak usadit v Zemi zaslíbené, bájném Kanaánu. Při pohledu na to, jak Izraelité konečně došli míru a klidu, Mojžíš umírá a nechává tak Židy napospas vlastní budoucnosti a osudu.

Reklama
Reklama