Když jste chtěli ve středověku podnikat, bylo nutné vstoupit do cechu

Když jste chtěli ve středověku podnikat, bylo nutné vstoupit do cechu

Foto: Dennis Jarvis / Creative commons, CC-BY-SA,https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.cs

Publikováno:
5 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

Role cechů byla pro středověké služby a obchodování klíčová. Jak se vůbec mohl někdo stát členem cechu, jak tyto spolky fungovaly a co jste členstvím v nich získali, a naopak ztratili?

Organizování společnosti je jedním ze základních pilířů úspěšného rozvoje. Důležitým prvkem je v tomto procesu utváření větších celků a spolků, které vzájemně utváří jakýsi systém. Cílem je pak dosáhnout vzájemné spolupráce, pomoci a prospěchu jednotlivců i spolku jako takového. Ve středověku se tak skupiny obchodníků a řemeslníků sdružovaly podobně jako dnes odbory do tzv. cechů. Ty se staly oblíbenými v průběhu celé éry středověku, hlavní boom však zažily v období od 11. do 14. století napříč celou Evropou.

Jaký byl účel vzniku cechů

Cechy byly organizované skupiny obchodníků, živnostníků a řemeslníků. Ve středověku se cechy vyvinuly na základě rostoucí nespokojenosti rolníků s feudálním systémem. Feudalismus byl kombinací ekonomické, sociální a politické struktury a poměrů, které byly běžně spojovány se západní Evropou v období přibližně mezi 5. a 12. stoletím. Nejčastěji byl spojován s feudálním hospodářstvím, kdy panstvo vybíralo od své rolnické vrstvy nemalé daně, přičemž rolníci byli přidělováni k lénu neboli kusu půdy a jejich údělem bylo vydržovat rytířského pána a rodinu.

Ještě před feudálním systémem však vznikala mezi obchodníky a kupci sdružení podobná cechům, která sloužila k zajištění bezpečnosti. Cestující obchodníci a kupci se obávali krádeží nebo přepadení během přepravy zboží. Pro obchodníky se stalo vzájemně výhodným cestovat ve skupinách a karavanách, a dokonce se vzájemně zásobovat společně potřebnými zdroji nebo si pomáhat při přepravě. Vznik skutečných cechů byl ve středověké Evropě katalyzován především podmínkami poddanství, které po staletí zažívala rolnická třída, jako způsob decentralizace moci od šlechty a budování prosperující ekonomické střední třídy.

Jeden z šesti obrazů objednaných na oslavu Ommengancku v Bruselu
Jeden z šesti obrazů objednaných na oslavu Ommengancku v Bruselu | Zdroj: Public domain, Wikimedia commons

Kdo mohl být členem cechu

Jak se cechy rozvíjely a stávaly se složitějšími a jak se rozšiřoval jejich účel, rozvíjeli se také jejich členové a jejich systémy. Jak již bylo zmíněno, do cechu často vstupovali obchodníci, kupci a řemeslníci. Často bylo také nutné vyhledat učedníky regulované cechem, aby vůbec získali přístup ke znalostem týkající se dané profese. Tito správci pak měli za úkol prověřit legitimitu nároku na členství v cechu. Ta se posuzovala různě a většinou se měnila podle typů jednotlivých cechů. Obecně však platilo, že musel kandidát na členství absolvovat několik let na pozici učedníka u jiného člena, být řádným občanem daného města či doložit zachovací list, který byl jakousi analogií dnešního živnostenského listu, a obsahoval informace např. o manželském stavu, příjmech či prodělání křtu.

Reklama

Jak cechy fungovaly

Ve středověku existovala spousta důvodů, proč být součástí organizovaného kolektivu ve formě cechu. Je důležité si uvědomit, že pro některé evropské země, například Anglii, bylo právo založit cech uděleno korunou a zahrnovalo ustanovení, které uvalovalo povinnost platit vládě feudální poplatky nebo daně. Cechy však mohly uplatňovat vlastní daně ze zboží proudícího městem a využívat tyto daně k výstavbě nebo k zajištění chudých či potřebných. Postupem času se účely cechů stávaly složitějšími a často měly za cíl udržovat úroveň nabízeného zboží a jeho kvalitu, dále pak nabízet učňovské obory, platit za údržbu a zdravotní služby či finančně pomáhat vdovám a sirotkům po zemřelých členech. Díky cechům se zlepšily obecné podmínky pro dělnickou třídu. Cechy mohly regulovat pracovní dobu a pracovní podmínky členů cechu. Staly se tak významným faktorem pro celkovou regulaci trhu a obchodu ve středověké Evropě.

Typy cechů

Jak již bylo zmíněno, cechy byly organizovány a přijímány třídami obchodníků, kupců a řemeslníků. Jednotlivé druhy cechů se však vyvíjely postupně. Jako první začaly vznikat kupecké a obchodnické cechy, později se pak začaly formovat i cechy řemeslné.

V průběhu dějin společnost vytvořila celou řadu institucí, které měly za cíl organizovat ekonomický systém. Cechy byly jen jednou z nich. Dalšími příklady jsou samotné trhy a rozvoj bankovních institucí. Každá společnost si tak v průběhu historie vyvinula vlastní ekonomické instituce a systémy, a lze tak říci, že cechy byly základním kamenem pro systematizovaný a organizovaný globální trh, tak jak jej známe dnes.

Reklama
Reklama